Senast uppdaterad : 7 mars 2019 kl.13.58 - alfrida.html

Information till medlemmarna i Eknäs Samfällighetsförening

 

Uppdatering 4 mars 2019:

Hej igen alla!
Som några säkert märkt är arbetet nu i full gång med uppstädning i vår skog efter Alfrida-stormen. Som ni redan vet samarbetar vi med Skogssällskapet. Deras representant, Sven-Olof Eliasson, är en  van skogskarl som planerar och leder arbetet. Ledamoten i vår styrelse, Viveca Wiberg, som är sammankallande i ”skogsgruppen”, har kontinuerlig kontakt med honom.

Som tidigare nämnts är skadorna på skogen omfattande och stora timmermängder håller på att samlas på Nordanviksängarnas övre (södra) del. De måste snarast transporteras bort. Viveca har lämnat en detaljerad rapport till styrelsen, som kan sammanfattas som följer.

Det har skett en omfattande rensning av skogen bakom fastigheterna Hästviksvägen 28-34. Timret på ängen har kommit från det området, men det återstår ytterligare an del timmer att transportera dit. Det har också rensats bakom tomterna Hästviksvägen 18-26 där en del träd fallit och där försöker man få till en ”gata” i skogen för att transportera alla fallna träd fram till ängen. På så sätt hoppas man slippa lägga upp ett timmerlager vid 4-vägskorsningen. För att kunna transportera bort allt timmer från Nordanviksängen måste en grusad transportsträcka anläggas på ängen från Hästviksvägens ände fram till platsen för timret (c:a 180 m.). Styrelsen tog detta beslut den gångna veckan och berörd granne är informerad och införstådd. Planen är att anlägga den mot slutet av kommande vecka (v. 10). Den kommer inte att inkräkta på  ”midsommarängen”.

Även längre in i skogen bort mot gränsen till Oxhalsö Norra har träd fallit och en del av dom  lutar litet farligt över några av Oxhalsö Norras stugor. Vi har kontakt med berörda fastighetsägare. Där behöver det rensas en c:a 25 meter bred ”gata” för att undvika framtida risker med fallna träd, särskilt som en del av redan knäckta träd verkar vara drabbade av svampangrepp och röta. Här behövs en gallringsplan.

Om allt flyter enligt plan blir det färdigrensat i skogen v. 11. Timret som ligger på ängen är sorterat i olika högar efter kvalitet. Hittills har det skördats c:a 1450 kubik, varav 880 kubik är staplat på ängen.

Skogens stigar kommer att ordnas på bästa sätt så småningom men är inte en högprioriterad fråga i dagsläget.

För ev ytterligare frågor eller detaljer – kontaka Viveca Wiberg, viveca.wiberg@hotmail.com

Med bästa hälsningar

Arne Ljungqvist

 

10 februari 2019:

Med anledning av de stora mängder av fällda träd som stormen Alfrida gav upphov till inom Eknäs samfällighets område, har föreningens styrelse arbetat intensivt för att komma fram till en åtgärdsplan. Vissa akuta åtgärder vidtogs omedelbart, vilka summerades och diskuterades vid ett extra styrelsesammanträde den 16/1. Ärendet följdes så upp vid det ordinarie styrelsesammanträdet i torsdags 7/2. Vi kan nu informera om följande.

Föreningen har sedan tidigare ett samarbete med Skogssällskapet för att ta fram en ny Skogsvårdsplan för det vi kallar ”Strövområdet” (Oxhalsö 2:16). Efter Alfridastormen utvidgade vi detta samarbete till att också inkludera omhändertagandet av de stormfällda träden på strövområdet sedan vi fått tillfredsställande svar på (1) hur Skogssällskapet upphandlar kompetent entreprenör för arbetet och (2) uppskattning av skadornas omfattning och kostnaderna för åtgärderna. Lyckligtvis ersätter Länsförsäkringar, där vi har vår försäkring, den skadade skogen som överstiger 75 kubik med 105 kr/kubik. Självrisken är 9.300 kr.

På vårt Strövområde är skadorna omfattande. Det är viktigt att få ut timret ur skogen så snart som möjligt då risken för angrepp av t.ex. granbarkborre ökar ju längre träden ligger kvar (vilket kan skada övriga skogen). Det är faktiskt också lagkrav på att snarast få bort träden i det läge som uppstått. Det är också viktigt för oss själva att få bort farliga vindfällen så att vi kan röra oss i skogen igen.

Arbetet med att få bort träden ur skogen är planerat att starta redan kommande vecka (vecka 7) och kommer att utföras av skördare/skotare. Upplag av timmer kommer att ske på Nordanviksängens södra del. Det kan också bli aktuellt att lägga en mindre del timmer vid 4-vägskorsningen. Skogssällskapet, och även Skogsstyrelsen, har inventerat skogen och insatser kommer att göras där det finns ansamlingar av stormfällda träd (enstaka träd kan alltså komma att ligga kvar här och där). Även i de nyckelbiotopklassade områdena finns det ansamlingar med vindfällen som Skogsstyrelsen medgivit att vi får ta ut. Ris från områdena kommer att tas ut senare i år, eller nästa år.

I samband med de stundande arbetena kommer det att vara ökad trafik och även en del tunga transporter inom området, varför styrelsen tillråder försiktighet. Det är också tillrådligt att vara mycket försiktig i strövområdet och helst undvika att beträda ytor som kan bedömas som farliga (större vindfällen, rotvältor mm) samt helst undvika att gå ensam. Låt inte barnen vistas i närheten av rotvältor (som kan slå igen) eller klättra på timmerupplag (som kan komma i rullning).

För er kännedom så omfattas det arbete som entreprenörerna skall utföra på vårt Strövområde av Arbetsmiljöverkets regler varför vi ger Skogssällskapet i uppdrag att säkerställa att anlitade företag har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra arbetet säkert och tryggt för oss alla, såväl för entreprenörerna själva som för oss andra som vistas i området.

Samarbetet med Skogssällskapet berör inte vårt Grönområde, och inte heller de enskilda fastigheterna. Vindfällen på Grönområdet kommer vi att hantera på samma sätt som vi gjort hittills, d.v.s. genom att anlita lämplig entreprenör där behov föreligger. Beträffande de enskilda fastigheterna är det upp till fastighetsägaren att vidta lämplig åtgärd.

 

Ev. frågor besvaras av ansvarige för Grön- o Strövområdena, Per Clevenhag

 

Länkar

Skogssällskapet: https://www.skogssallskapet.se/

Skogsstyrelsen: https://www.skogsstyrelsen.se/

Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/sok/?qry=stromf%C3%A4lld+skog/

 

10/2 2019

Styrelsen